جمعه, 22 آذر 1398

رو عنوان : برنامه شصت و هشتمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر در تاریخ بیست و سوم تیر
عنوان : حضور جناب آقای مهندس خدایاری شهردار گوگان در صحن علنی شورای اسلامی شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ 
    /  2
دستور جلسه: (عناوين)    
1- لایحه شماره 615/1299 مورخه 1395/04/13 شهردار محترم گوگان مثبوت به شماره 3316 مورخ 1395/04/13 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر گوگان.
2- لایحه شماره 671/1400 مورخه 1395/04/20 شهردار محترم گوگان مثبوت به شماره 3323 مورخ 1395/04/20 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر گوگان.
3- لایحه شماره 678/1404 مورخه 1395/04/20 شهردار محترم گوگان مثبوت به شماره 3324 مورخ 1395/04/20 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر گوگان.

سایت شهرداری گوگان