پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
جمعه, 1 آذر 1398
فهرست اصلی سایت

عملکرد شورا در سال 89
بسمه تعالي
( عملكرد شوراي اسلامي شهر گوگان در سال 1389 ) 

ماه

تعداد جلسات

تعداد مصوبات

وضعيت مصوبات

نوع مصوبات

نوع جلسات

تعداد

نامه رسيده

تعداد

 نامه ارسالي

اجرا شده

اجرا نشده

فرهنگي

عمراني

اجتماعي

اقتصادي

ساير

عادي

فوق العاده

داخلي

مشترك

فروردين

14

42

41

1

0

20

3

9

10

9

2

3

0

84

53

ارديبهشت

6

28

28

0

1

14

2

5

6

3

1

1

1

128

51

خرداد

6

34

34

0

2

10

11

8

3

2

4

0

0

113

50

تير

11

67

67

0

2

29

9

24

3

1

10

0

0

179

68

مرداد

9

54

53

3

3

22

4

20

5

0

8

1

0

107

52

شهريور

11

69

67

2

6

21

10

24

8

1

9

1

0

119

53

مهر

6

50

49

2

3

14

5

25

3

1

5

0

0

110

53

آبان

8

48

45

3

7

17

9

11

4

1

7

0

0

104

59

آذر

9

48

44

4

3

15

11

18

1

1

6

0

2

101

77

دي

7

32

29

3

2

11

3

16

0

0

6

0

1

121

87

بهمن

10

50

-

-

6

10

5

25

4

0

10

0

0

101

59

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( سال 1389، سال همت مضاعف كار مضاعف)    

 

 

 

 

بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرگوگان

 

ردیف

ماه

مصوبات

 تأیید شده

مصوبات

تجدید نظر شده1

فروردین

41

1

 

2

اردیبهشت

28

0

 

3

خرداد

33

1

 

4

تیر

67

0

 

5

مرداد

53

1

 

6

شهریور

69

0

 

7

مهر

50

0

 

8

آبان

48

0

 

9

آذر

47

1

 

10

دی

31

1

 

11

بهمن

49

1

 

12

اسفند

 

 

 سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7